ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a tradensea.com weboldal látogatói részére


1. Bevezető
Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Brauniq Solution Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) weboldalával kapcsolatos személyes adatkezelésékre vonatkozik.
A weboldalt látogató személy tudomásul veszi, hogy a tradensea.com elektronikus felülettel kapcsolatos személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiak szerint jár el.
A weboldal látogatásához nem szükséges személyes adatok megadása, de lehetőség van kapcsolatfelvételre, melynek személyes adat kezelésével járhat.
Amennyiben weboldalt látogató úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős munkatárssal a megadott e-mail címen vagy telefonon. A beérkezett kérésre, a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.


2. Adatkezelő
BRAUNIQ SOLUTION Kft.
Székhely: 1154 Budapest, Bercsényi Miklós utca 51.
Adószám: 24896784-2-42
Telefonos elérhetőség: +36 30 224 8188
Weboldal: www.tradensea.com
Elektronikus levelezési cím: [email protected]
Felelős személy: Gergely-Nagy Arnold


3. Az adatkezelésben Érintettek
Azon magánszemélyek, kik a weboldal kapcsolatfelvételi felületén üzenetet küldenek vagy a hírlevélre regisztrálnak.


4. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint végzi. Különös tekintettel az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló2011. évi CXII. törvényre (Infotv.), valamint a 2018.05.25-től alkalmazandó – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)


5. Az adatkezeléshez hozzájárulás
Azon adatkezelésekhez, melyekhez hozzájárulás szükséges az Érintettnek egyértelműen hozzá kell járulnia. A hozzájárulást az Érintett a hírlevél feliratkozáskor vagy az egyszeri üzenet elküldésékor adja meg, ami az adatkezelési tájékoztató elfogadását is jelenti.
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a téves vagy szándékosan hibásan megadott adatok miatti károkért vagy jogsértésért.


6. Adatfeldolgozó
Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében, annak működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.


7. Adatbiztonság
Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. Az adatkezelések során a személyes adatokat kizárólag elektronikus formában a saját szerverein tárolja.


8. Az adatkezelések
Az adatkezelések során nem történik profilalkotás és automatizált döntéshozatal és nem történik közös adatkezelés. Az adatokat az Adatkezelő nem továbbítja 3 országba.


I. Kapcsolattartás
Az adatkezelésre kizárólag a kapcsolat lehetőségének biztosítása miatt, hírlevél feliratkozás vagy konkrét üzenet megválaszolása okán kerül sor.
Kapcsolattartási adatok: Név, E-mail cím


II. Weboldal sütik (Cookie)
A sütik olyan kisebb programok, amelyek a meglátogatott weboldal funkcionális működését segítik, adatokat gyűjtenek forgalomelemzési célból, esetleg marketing célokat szolgának. A sütik használata során ezek a kis programok vagy adatcsomagok a felhasználó számítógépére kerülnek és ott hosszabb-rövidebb ideig tárolódnak. A sütik vagy a meglátogatott oldalról származnak vagy harmadik személytől A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy az “emlékezzen” a felhasználó egyes műveleteire vagy preferenciáira. A sütik segítenek azonosítani a felhasználókat, rögzítik a felhasználók – honlap használatával kapcsolatos – egyedi beállításait, a felhasználóknak, hogy újbóli adatbevitel nélkül tudják használni a honlapokat (pl. jelszavak megjegyzése).
A böngészők lehetőséget adnak arra, hogy csak az érintett hozzájárulásával lehessen sütiket telepíteni a számítógépre, egyéb eszközére. A sütik használatának teljes korlátozása a webhely korlátozott használhatóságát eredményezi vagy azzal a következménnyel járhat, hogy az adott oldalt egyes funkcióit egyáltalán nem tudja használni. Ezért az oldal működését biztosító sütik használatának korlátozása nem javasolt szemben a kényelmi, illetve harmadik felektől származó sütik korlátozásával. Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva állíthatja be a sütik használatát:
A weboldal sütik elfogadásával hozzájárul a telepítésükhöz. Az engedély a kényelmi sütikre érvényes szabályok alapján 30 napig tárolódik.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Google Chrome,: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265https://support.apple.com/hu-hu/HT203987


9. Adatok címzettjei
A megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, valamint munkakörével összefüggésben az Adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévő kollégái. Személyes adatait harmadik személynek – törvényi kötelezettség esetét kivéve – nem adjuk át.


10. Az Érintettek jogai
I. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb egy hónapon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A fentieken kívül az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja Adatkezelőtől

.
II. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az Érintett bármikor kérelmezheti pontatlan személyes adatainak helyesbítését, melynek az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz.


III. Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
Érintett tudomásul veszi, hogy ha ezzel a szolgáltatási szerződés teljesítését teszi lehetetlenné, akkor a szerződést is fel kell mondania.
Az adatok törlését az Adatkezelőnek nem kell végrehajtania, ha saját jogi igényeinek érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. (GDPR 17.cikk, (3) bekezdés e) pont)


IV. Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
Érintett tudomásul veszi, hogy ha ezzel a szolgáltatási szerződés teljesítését teszi lehetetlenné, akkor a szerződést is fel kell mondania.


V. Hordozhatóság joga (GDPR 20. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa. Kivéve azt az esetet, mikor az Adatkezelő a saját jogos érdeke miatt kezeli az adatokat. (Pénzügyi követelés miatti adatkezelés.)


11. Jogorvoslat
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, kérdéseivel és jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken.
Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségei:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,
Honlap:www.naih.hu,
Telefon: +36-1-3911400,
E- mail cím: [email protected]
Valamint fordulhat közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is melyeket a https://birosag.hu/torvenyszekek/torvenyszekek-ugyelosztasi-rendjei címem megtalálhat.
Budapest, 2021.12.01.

Sikerre

programozva

0